Poughkeepsie

Handmade Mozzarella Made to Order

Poughkeepsie
August 1
10-2

Mozza

Come join us this Saturday, August 1st from 10-2 to get Handmade Mozzarella made to order from Adams Own Master Mozzarella Maker Greg Laraia.